STATUT FUNDACJI DLA POLSKIEJ SZTUKI EMIGRACYJNEJ 1939-1989
„POLISH ARTISTS IN THE WORLD”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja (dla) Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939-1989 „Polish artists in the world”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Henrykę Milczanowską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza … w dniu …
2. Fundacja działa na postawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej jako: „Ustawa”) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja może posługiwać się również następującymi skrótami nazwy: „Fundacja Polish Artists in the World”, „Fundacja PAW”, „Polish Artists in the World”, a także „PAW”.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś pomocniczo dla efektywnego realizowania jej celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć biura, oddziały oraz inne placówki na całym terenie działania oznaczonym w ust. 2 powyżej.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
1. Fundacja z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami podmiotom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej statutowych celów.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 5
Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, a w szczególności:
a. Utworzenie Galerii, a docelowo także Muzeum Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939-1989 – ośrodków poświęconych temu zakresowi tematycznemu;
b. Promowanie i zwiększanie świadomości społecznej wśród Polaków oraz Polonii poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej o walorach polskiej sztuki emigracyjnej z lat 1939-1989;
c. Rozpoczęcie społecznego dyskursu oraz szerzenie zainteresowania polską sztuką emigracyjną z lat 1939-1989;
d. Wspieranie i udzielanie pomocy w edukacji młodzieży szczególnej uzdolnionej plastycznie oraz młodych artystów.

§ 6
1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a. Organizowanie wydarzeń kulturalno-artystycznych oraz wystaw obejmujących ekspozycję polskiej sztuki emigracyjnej lat 1939-1989;
b. Podejmowanie działań edukacyjnych, naukowych, rozbudzających zainteresowanie oraz świadomość społeczną – zwłaszcza na poszczególnych szczeblach edukacji szkolnej, nawiązanie współpracy ze szkołami oraz uniwersytetami celem wprowadzenia zagadnień tego okresu historii sztuki w programy nauczania;
c. Prowadzenie działalności promującej dzieła polskiej sztuki emigracyjnej lat 1939-1989;
d. Udzielanie wieloaspektowej pomocy – w tym finansowej, organizacyjnej – młodzieży szczególnie uzdolnionej plastycznie oraz młodym artystom;
e. Bezpośrednia dystrybucja dzieł sztuki oraz wspomaganie artystów w organizacji dróg dystrybucji ich dzieł sztuki;
f. Wspieranie działalności innych organizacji prowadzących społeczną działalność zbieżną z celami Fundacji.
2. Cele statutowe realizowane będą również w następujących projektach:
a. PROJEKT NR 1: powołanie i prowadzenie Muzeum Polskiej Sztuki Emigracyjnej wraz z zapleczem naukowo-badawczym, gromadzenie dzieł sztuki i tworzenie kolekcji, współpraca we wspólnych projektach związanych z polską sztuką na emigracji, z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą;
b. PROJEKT NR 2: organizowanie i finansowanie warsztatów dla młodzieży i dorosłych rozwijających zdolności we wszystkich dziedzinach sztuki oraz poszerzających kompetencje kulturalne, udzielanie stypendiów twórcom szczególnie uzdolnionym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, według zasad określonych w odrębnym regulaminie, organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów i innych form debaty na temat historii sztuki polskiej na emigracji, wspieranie i publikowanie wydawnictw poświęconych tematyce sztuki i kultury polskiej na emigracji, organizacja wystaw, festiwali oraz akcji artystycznych, prowadzenie i wspieranie działalności filmowej w szczególności produkcji filmów dokumentalnych dotyczących biografii artystów sztuki polskiej na emigracji;
c. PROJEKT NR 3: wspieranie edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego poprzez tworzenie programu edukacji w zakresie historii sztuki polskiej na emigracji z uwzględnieniem rozwoju działalności artystycznej w oparciu o udział w tejże edukacji żyjących polskich artystów emigracyjnych.
3. Fundacja może realizować poszczególne działania poprzez tworzenie osobnych zespołów projektowych (jednostek organizacyjnych Fundacji). Zespoły projektowe tworzone są uchwałą Zarządu Fundacji podjętą zwykłą większością osób obecnych na posiedzeniu. Na czele każdego zespołu projektowego stoi jeden z członków Zarządu Fundacji.

§ 7
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno w formie działalności odpłatnej, jak i nieodpłatnej.

Rozdział III. Majątek oraz źródła dochodów Fundacji
§ 8
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 500 zł (słownie: dwa tysiące i pięćset zł) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

§ 9
1. Źródłami dochodów Fundacji mogą być:
a. Darowizny, spadki, zapisy,
b. Dotacje i subwencje,
c. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
d. Dochody z majątku fundacji,
e. Odsetki bankowe.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację oraz majątku jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz na koszty działalności Fundacji, w tym także ewentualne koszty zatrudniania pracowników.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10
Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd
§ 11
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, którego funkcję sprawuje Fundator. Pozostali członkowie są powoływani i odwoływani przez Fundatora.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi 3 lata.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek następujących zdarzeń:
a. Złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu;
b. Utrata praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. Śmierć członka Zarządu;
d. Upływ czasu kadencji;
e. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora.

§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz wytyczanie kierunków rozwoju i działalności Fundacji;
b. Realizacja celów statutowych;
c. Sporządzanie planów pracy i budżetu;
d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
h. Składanie wniosków do Fundatora o zmianę statutu;
i. Podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia lub likwidacji Fundacji.
3. W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku, wyrażając je w drodze uchwały podjętej większością bezwzględną osób wchodzących w jego skład.
4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać sprawozdanie z działalności Fundacji ministrowi właściwemu ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wykonaniu obowiązków przewidzianych art. 12 ust. 2 Ustawy.

§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku – nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, który zawiadamia o posiedzeniu członków Zarządu drogą komunikacji elektronicznej (poczta e-mail), a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu, chyba że szczegółowe postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez siebie w drodze pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Fundator może dopuścić drogą swojej decyzji udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Zarządu mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia.

§ 14
1. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji pobierać wynagrodzenie. Wysokość oraz zasady otrzymywania przez nich wynagrodzenia określi Fundator.

Sposób reprezentacji
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw majątkowych każdy z członków Zarządu może składać samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagane jest oświadczenie co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
3. Zarząd Fundacji jest organem wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji finansowych w imieniu Fundacji.
4. Fundator ma prawo wnieść umotywowany sprzeciw od decyzji podjętej przez Zarząd. Po skorzystaniu z tego uprawnienia dla ponownego podjęcia tożsamej decyzji wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów osób obecnych na posiedzeniu.

§ 16
Fundacja może zatrudniać pracowników.

Rozdział V. Działalność gospodarcza
§ 17
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach celem pozyskania środków finansowych dla realizacji celów statutowych.
2. Wszelkie dochody pozyskane z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane są na działalność statutową.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a. Działalności wydawniczej;
b. Działalności związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
c. Działalności portali internetowych;
d. Badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
e. Działalności w zakresie specjalistycznego projektowania;
f. Pozaszkolnych form edukacji artystycznej;
g. Działalności związanej z kulturą i rozrywką;
h. Działalności bibliotek, archiwów i muzeów;
i. Sprzedaży detalicznej artykułów użytku domowego.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 18
Organem uprawnionym do dokonywania zmian w statucie jest Zarząd Fundacji jedynie na wniosek Fundatora w drodze uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów osób wchodzących w jego skład przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

§ 19
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją celem efektywnej realizacji celów statutowych.
2. Do połączenia z inną fundacją nie może dojść, jeżeli w jego wyniku mogłoby dojść do istotnej zmiany celu Fundacji lub do braku możliwości jego realizacji.
3. W kwestii połączenia z inną fundacją wszelkie decyzje podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów osób wchodzących w jego skład przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

§ 21
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków wchodzących w jego skład przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
3. O likwidacji Fundacji zawiadamia się ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały zarządu Fundacji na rzecz działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej organizacji społecznych o zbliżonych celach.